REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PODGÓRZYN Z/S W PODGÓRZYNIE

§l

l. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy stale zamieszkali, uczący się lub pracujący na terenie Gminy.

2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się zobowiązany jest do;

– okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki

– wypełnienia karty zapisu i zobowiązania się do przestrzegania regulaminu

4. Za czytelników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni
opiekunowie.

5. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.

§2

l. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do trzech woluminów.

2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres do jednego miesiąca.

3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyznaczyć inny termin zwrotu książek, szczególnie bardzo poczytnych i lektur.

4. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

§3

l. Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:

– indywidualne upomnienie na piśmie, lub telefoniczne, którego koszt ponosi
czytelnik

-zastosowanie sankcji finansowych,

-czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do korzystania z wypożyczalni,

-wystąpienie do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

2. W razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych
Czytelnik jest zobowiązany;

-odkupić książkę i opłacić koszt jej oprawy, lub

-opłacić koszt naprawy książki, lub

zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę w wysokości rzeczywistej wartości ,a w przypadku książki „starej” -20 zł

3. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem wywołanych okolicznościami niezależnymi od niego.

§4

Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.01 1997 roku (Dz.U. Nr133, poz.883) i mogą być wykorzystane wyłącznie do rejestracji wypożyczeń, statystyki bibliotecznej i egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W GBP GMINY PODGÓRZYN z/s W PODGÓRZYNIE

§1

Zasady ogólne

1. Korzystanie z komputera i z Internetu służy przede wszystkim do celów Informacyjnych.

2. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy czytelnicy Biblioteki.

3. Użytkownik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. Podczas używania stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz korzystania
z telefonów komórkowych , palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

5. Użytkownikowi nie wolno:

– korzystać z komputera bez zgody i obecności pracownika

– instalować własnego oprogramowania

– zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku

twardym komputera

– przechowywać na stanowisku pracy magnesów i metali namagnesowanych

– używać dyskietek i płyt CD-ROM nieznanego pochodzenia.

6. Korzystanie z Internetu w czasie jednej godziny jest bezpłatne.

§2

Korzystanie z dostępu do Internetu

1.Korzystanie z Internetu jest usługą bezpłatną.

2. Czas pracy na stanowisku internetowym ograniczony jest do jednej godziny. W przypadku braku oczekujących można go przedłużyć.

3. Wyniki poszukiwań można wydrukować za zgodą pracownika po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

4. Wyniki poszukiwań można przegrywać jedynie na dyskietki wiadomego pochodzenia.

Skip to content